оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog Giới thiệu cuốn sách Lịch sử phân tranh quần đảo trên Biển Đông

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 3 03
2010

Giới thiệu cuốn sách Lịch sử phân tranh quần đảo trên Biển Đông

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

Trong số các tài liệu nước ngoài về tranh chấp trên Biển Đông, có một cuốn sách sau của tác giả người Nhật, TS Urano Tatsuo, rất đáng chú ý.

Lịch sử phân tranh quốc tế các quần đảo trên Biển Đông

 

Nghiên cứu, Tư liệu và Niên biểu
Tên tiếng Anh:
International Conflict over the South China Sea - The History, Analysis and Documents
Tác giả: Tatsuo Urano (PhD)
Tosui Shobo Publishers
Nishi Kanda, Tokyo, 1997
Mục lục
Lời mở đầu
Phần 1: Đặt vấn đề về các quần đảo Biển Đông
Chương 1 Vị trí Biển Đông
Chương 2 Không gian lịch sử và địa chính trị
Chương 3 Không gian chồng lấn và hoạt động sinh sống
Chương 4 Không gian chiến lược và nguồn tài nguyên dầu hỏa
Chương 5 Không gian chung và phương hướng
Phần 2: Lịch sử phân trah quốc tế trước WW2
6. Mô tả các quần đảo Biển Đông trước thời nhà Minh
7. Mô tả các quần đảo Biển Đông trong thời nhà Minh
8. Mô tả các quần đảo Biển Đông trong nửa đầu thời nhà Thanh
9. Hàng hải và đo đạc các quần đảo Biển Đông của các nước
10. Phát triển các quần đảo Biển Đông và sự tham gia của Nhật Bản và Trung Quốc
11. Các văn bản của các chính phủ liên quan tới các quần đảo Biển Đông
12. Sự đối lập của Pháp và Nhật Bản xung quanh sự chiếm đóng của Nhật
13. Sự sát nhập lãnh thổ Tân Nam Chư Đảo (Trường Sa) vào Nhật Bản
14. Sự bại trận của Nhật Bản và Hòa ước San Francisco
Phần 3 Lịch sử phân tranh quốc tế sau WW2
15. Tình hình các quần đảo Biển Đông sau Hiệp ước San Francisco
16. Thăm dò nguồn tài nguyên đáy biển và thành lập các khu mỏ dầu ở Biển Đông
17. Sự tham gia và đối lập của các nước xung quanh quần đảo Biển Đông trong thập niên 70s
18. Cuộc giao chiến giữa Nam VN và TQ trên quần đảo Hoàng Sa
19. Quần đảo Trường Sa sau sự kiện Hoàng Sa 1974
20. Tình hình sau khi bại trận của Nam VN và phát triển dầu khí
21. Các quần đảo Biển Đông trong sự đối lập giữa Việt Nam và TQ
22. Tình hình sau chiến tranh Viêt-Trung và phát triển dầu khí
23. Sự giành dật chiếm đóng xung quanh các quần đảo Biển Đông
24. Hiệp nghị (ứng xử) không chính thức của các nước liên quan tới Biển Đông và động thái của các nước liên quan
25. Phương hướng cùng hợp tác và khai thác
26. Xu hướng trên Biển Đông sau thập niên 1990s
Phần 4 Hướng giải quyết tranh chấp quốc tế các quần đảo Biển Đông
27. Quốc tế hóa tranh chấp các quần đảo Biển Đông
28. Sự đối lập xung quanh quần đảo Biển Đông trên thế giới sau WW2
29. Sự đối lập các quần đảo Biển Đông sau thập niên 1980s, và hướng giải quyết
20. Các vấn đề xung quanh các quần đảo Biển Đông
Phụ lục
Phụ lục 1 Tài liệu tham khảo liên quan
Phụ lục 2 Danh mục tư liệu trích đăng trong sách
Phụ lục 3 Niên biểu liên quan đến quần đảo trên Biển Đông
Một số bản đồ
---------------------------
oOo
南海諸島国際紛争史 - 研究・史料・年表
浦野起央著

主要目次

第1部 南海諸島の問題性
(Phần 1 Vấn đề về các quần đảo Biển Đông)
第1章 南海諸島の位相
第2章 歴史的空間と政治的真空
第3章 交流空間と生活
第4章 戦略的空間と資源
第5章 共有空間とその方向
第2部 戦前の国際紛争史
(Phần 2 Lịch sử phân tranh quốc tế trước WW2)
第6章 明代以前における南海諸島の記述
第7章 明代以降における南海諸島の記述
第8章 清代前期における南海諸島の記述
第9章 列国の南海諸島の航海と測量
第10章 南海諸島の開発と日本および中国の関与
第11章 南海諸島に関する関係国政府の文書
第12章 南海諸島の支配をめぐるフランス・日本対立
第13章 日本による新南群島の領土編入
第14章 日本の敗戦とサンフランシスコ平和条約
第3部 第2次世界大戦後の国際紛争史
(Phần 3 Lịch sử phân tranh quốc tế sau WW2)
第15章 サンフランシスコ平和条約以後における南海諸島の動向
第16章 海底資源探査と南シナ海沿岸国の鉱区設定
第17章 南海諸島をめぐる各国の関与と対立
第18章 西沙群島の南ベトナム・中国交戦
第19章 1974年西沙群島事件以後の南沙群島
第20章 南ベトナム崩壊以後の動向と石油開発
第21章 中国・ベトナム対立下の南海諸島
第22章 中越戦争以降の動向と石油開発
第23章 1980年代の南海諸島をめぐる支配の拮抗
第24章 南シナ海関係国非公式協議と関係国の動向
第25章 南シナ海関係国非公式協議の方向と共同開発の模索
第26章 1990年代の展望
第4部 南海諸島をめぐる国際紛争の次元・争点・解決展望
(Phần 4 Hướng giải quyết tranh chấp)
第27章 南海諸島をめぐる国際対立の表面化
第28章 第2次世界大戦後の世界における南海諸島をめぐる対立
第29章 1980年代以降における南海諸島対立と解決の方向性
第30章 南海諸島をめぐる諸問題
付録 (Phụ lục)
Ⅰ 関係文献目録
Ⅱ 所収資料リスト
Ⅲ 南海諸島関係年表
図版多数
---------------------------
oOo
International Conflict over the South China Sea - The History, Analysis and Documents
Contents
Part 1 Reflextions on the SCS and its Issues
1. The SCS and its situation
2. Historical dimention and the patterns of control
3. Exchanges dimention and human activities
4. Strategic dimention and oil resources
5. Prospect of the SCS as the Regional Commons
Part 2 Historical perspectives and records prior to WWII
6. The SCS in the early age
7. The SCS during the Ming Dynasty
8. The SCS during the early Qing Dynasty
9. Navigation and surveying the SCS
10. The SCS and the involvement of Japan and China
11. The official documents concerned with the SCS
12. The Japan-France Dispute for the SCS in 1927-1940
13. The Japan's control and the Shinnan Archipelago
14. Vague settlement under the Treaty of Peace with Japan
Part III Competition and Dispuse since WWII
15. The succession to the Japan's control and its confusion
16. The surveying of sea-bed resources and the establishment of oil concession
17. Disputes in the SCS through the 1970s
18. China-South Vietnam conflict over the Spratly Islands
19. Competitions and disputes over the Spratly Islands
20. Vietnam and Philippine's oil exploitation and its impact
21. Sino-Vietnam war over the SCS
22. New trend of oil exploitation after the Sino-Vietnam war
23. Rivalry and control over the SCS in the 1980s
24. The unofficial consultations in the ASEAN initiatives
25. Regional cooperation of the unofficial consultations and proposal for joint development
26. Prospect of the SCS beyond the 1990s
Part IV The Dimention, Issues and Solution to the SCS
27. The internationalization of the SCS disputes
28. Process and patterns of the SCS issues
29. Possiblities and prognosis of the SCS issues
30. Legal and strategic dimention of the SCS issues
Annex: A Prospect of the China's Alternatives toward the SCS Issues
Appendix
1. Reference materials
2. Bibliography
3. Chronology
Index