оформить займ онлайн на карту без отказа кредит онлайн наличными срочно
You are here: Blog Điểm sách “Sổ tay phân định ranh giới trên biển” của Liên hợp quốc

SEAS Blog

Blog của nhóm thành viên Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông
Tháng 7 25
2013

Điểm sách “Sổ tay phân định ranh giới trên biển” của Liên hợp quốc

Posted by: nguyenduchung

Tagged in: Untagged 

Điểm sách “Sổ tay phân định ranh giới trên biển” của Liên hợp quốc (Văn phòng Sự vụ Pháp luật, Phân ban Sự vụ Hải dương và Luật biển)

 

Nguyễn Đức Hùng

 

Cuốn “Sổ tay phân định ranh giới trên biển” (Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries), sau đây gọi tắt là Sổ tay, được Liên hợp quốc xuất bản làm cẩm nang giải quyết tranh chấp ranh giới biển khi áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS 1982). Nội dung chính của cuốn Sổ tay đề cập đến những vùng biển có phân định ranh giới, các quy phạm và quy tắc áp dụng cho việc phân định ranh giới biển, các yếu tố ảnh hưởng tới phân định ranh giới biển, các phương pháp áp dụng phân định ranh giới biển, các nguyên tắc khi tiến hành đàm phán thương lượng, thảo hiệp định và giải quyết tranh chấp.

 

Cuốn Sổ tay là một cẩm nang thực hành áp dụng UNCLOS 82, trình bày và diễn giải chi tiết các khái niệm hơn trong UNCLOS 82, khả năng áp dụng trong thực tế những điều khoản trong UNCLOS 82 và phạm vi áp dụng của các điều khoản đó trong việc phân định ranh giới biển. Cuốn Sổ tay bao gồm các chương sau:

 

Chương 1 Các vùng biển có phân chia ranh giới, đề cập và diễn giải những khái niệm trong luật biển quốc tế như đường cơ sở, các vùng biển, và những quy chế pháp lý liên quan, thủ tục và ứng dụng xác định các điểm tọa độ biểu diễn các ranh giới biển.

 

Chương 2 Các quy phạm và quy tắc có thể áp dụng phân chia ranh giới biển, trinh bày những điều khoản hiệp định liên quan đến phân định ranh giới biển và sự đóng góp của luật học tới các quy tắc chung áp dụng trong phân định ranh giới biển.

 

Chương 3 Các yếu tố gây ảnh hưởng tới phân chia ranh giới biển: giải thích những yếu tố địa lý, hình học địa cầu, kinh tế, anh ninh và chính trị có ảnh hưởng tới phân định ranh giới biển.

 

Chương 4 Các phương pháp có thể áp dụng cho việc phân chia ranh giới biển: giới thiệu các phương pháp phân định ranh giới biển, bao gồm đường trung tuyến (equdistance), đường vuông góc (perpendicularity), đường kinh tuyến (meridians), đường vỹ tuyến (parallels), đường ranh giới bao bọc kép (enclaving), đường hành lang song song (parallel lines or corridor), và các phương pháp đạt tới đường phân định ranh giới khác.

 

Chương 5 Các hướng đàm phán thực tế: đề cập đến các phương pháp đàm phán thương lượng trong thực tế giữa các quốc gia. Chương này còn giới thiệu các bước chuẩn bị, thủ tục và các dữ liệu cần thiết sử dụng trong việc đàm phán thương lượng.

 

Chương 6 Đàm phán và phác thảo hiệp định: đề cập các nguyên lý tiến hành đàm phán hiệp định và phác thảo hiệp định. Chương này còn hướng dẫn thảo nội dung hiệp định chi tiết.

 

Chương 7 Giải quyết tranh chấp: trinh bày các phương pháp giải quyết tranh chấp khi không đạt được hiệp định thông qua đàm phán thương lượng. Nội dung chính của Chương 7 là về các thủ tục trong việc hòa giải với những quyết định không ràng buộc, và giải quyết bằng tòa án với các quyết định ràng buộc và những điều ngoại lệ áp dụng điều khoản 2 Phần XV (giải quyết tranh chấp) của UNCLOS 82.

 

Phần cuối cùng của Sổ tay là các phụ lục trích dẫn những phần, mục và điều khoản quan trọng liên quan phân định ranh giới biển từ UNCLOS 82 và một số hiệp định mẫu. Những phụ lục bao gồm:

·         Phụ lục 1 Những điều khoản chính của UNCLOS tháng 12/1982 và của Hiệp ước Geneva 1958

·         Phụ lục 2 Những giải pháp hội nghị thường niên Liên hợp quốc 53/101 - Các nguyên tắc và hướng dẫn thương lượng (đàm phán) quốc tế

·         Phụ lục 3 Danh mục các hiệp định ranh giới biển tham khảo trong cuốn Sổ tay

·         Phụ lục 4 Các trường hợp được phán quyết bởi Tòa án Công lý Quốc tế (The International Court of Justice) và bởi Tòa án Phân xử Quốc tế (The International Arbitral Tribunal)

·         Phụ lục 5 Các thuật ngữ

·         Phụ lục 6 Các ví dụ về điều khoản trong hiệp định phân chia ranh giới biển

·         Phụ lục 7 Danh mục tài liệu tham khảo lựa chọn về phân chia ranh giới biển

·         Phụ lục 8 Tài liệu tham khảo của Phân ban Sự vụ Hải dương và Luật biển Liên hiệp quốc (The United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea)

·         Phụ lục 9 Thành viên nhóm chuyên gia phân chia ranh giới biển gặp mặt tại trụ sở Liên hợp quốc từ 7 đến 9 tháng 4 năm 1999.

 

Có thể nói tóm gọn cuốn Sổ tay này là cẩm nang phân định ranh giới và cần thiết cho những người làm nghiên cứu về phân định ranh giới trên biển, tham gia đàm phán ký kết hiệp định và giải quyết tranh chấp về ranh giới biển.